Πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2004

Η AUTOVISION SAKAR A.E. διαπιστεύτηκε από το ΕΣΥΔ κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2004 και εγκρίθηκε από το ΥΜΕ ως “Ελεγκτικός Φορέας για τη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων των επί βυτιοφόρων οχημάτων φερομένων δεξαμενών, για την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων κατά την Συμφωνία ADR.” (π.χ. οχήματα μεταφοράς καυσίμων ή πετρελαιοειδών)

Διαδικασία του ελέγχου

Ο έλεγχος διεξάγεται αυθημερόν στις ειδικές εγκαταστάσεις της AUTOVISION SAKAR A.E. στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ελέγχεται τόσο το όχημα όσο και η φερόμενη επ’ αυτού δεξαμενή. Ελέγχεται επίσης το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων του οχήματος. Το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του Ελέγχου

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Προκειμένου να διεξαχθεί ο έλεγχος θα πρέπει να προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Έκθεση ογκομέτρησης
  • Προηγούμενο πιστοποιητικό και πρακτικό δοκιμών κατά ADR
  • Έγκριση του Τύπου του οχήματος

Προγραμματισμός του ελέγχου

Ο προγραμματισμός του ελέγχου γίνεται τρείς ημέρες νωρίτερα της επιθυμητής ημερομηνίας ελέγχου με μία κλήση στο τηλέφωνο 2310 680200