Το Εργαστήριο Διακριβώσεων της AUTOVISION SAKAR A.E. είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διακρίβωσης στα ΙΚΤΕΟ του Δικτύου. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την διακρίβωση του συνόλου του ελεγκτικού εξοπλισμού ενός ΙΚΤΕΟ, ήτοι:

  • Συγκλισιόμετρο / Αποκλισιόμετρο
  • Φρενόμετρο
  • Αμορτισερόμετρο
  • Αναλυτή Καυσαερίων
  • Ελεγκτήρα φώτων
  • Νεφελόμετρο

Το εργαστήριο δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες του διακριβώσεις υψηλής ποιότητας και να βελτιώνει συνεχώς τον βαθμό ικανοποίησης αυτών. Για τον σκοπό αυτόν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να διενεργεί τις διακριβώσεις, ενώ διαθέτει επίσης υπερσύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές. Στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή διακριβώσεων υψηλής στάθμης, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης και ορθός τεχνικός έλεγχος του οχήματος από τον ελεγκτικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την διασφάλιση τόσο της οδικής ασφάλειας όσο και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσατε με το εργαστήριο διακριβώσεων:

Εργαστήριο Διακριβώσεων AUTOVISION SAKAR A.E.
Ροβέρτου Γκάλλι 77, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 163 46, Αθήνα
Τηλ.: 210 9966827 εσωτ.232
Fax: 210 9914318