Με αίσθημα ευθύνης προς τον πολίτη και το περιβάλλον η AUTOVISION αναπτύσσει δράσεις και πρωτοβουλίες που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο. Η εταιρεία προωθεί ενέργειες που διακρίνονται σε δύο άξονες

Κοινωνία

Στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων και οργανισμών, μέσω της
παροχής δωρεάν τεχνικού ελέγχου.

Περιβάλλον

Προστασία του περιβάλλοντος με τη
βελτίωση των διαδικασιών τεχνικού
ελέγχου που αφορούν την μέτρηση
εκπομπής καυσαερίων των
ελεγχόμενων οχημάτων στα ΚΤΕΟ
του Δικτύου και με την εφαρμογή
κανόνων ανακύκλωσης των
αναλωθέντων υλικών τόσο από το
προσωπικό των ΚΤΕΟ όσο και από
τους πελάτες τους.

paidiou

Χαμόγελο του παιδιού

Η AUTOVISION στηρίζει το «Χαμόγελο του παιδιού» παρέχοντας δωρεάν τεχνικό έλεγχο σε όλα τα οχήματα του Συλλόγου στα ΚΤΕΟ του Δικτύου της.