ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Η AUTOVISION-SAKAR A.E. πιστοποιήθηκε με το αναθεωρημένο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ως προς το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει από το 2007, με σκοπό την διαρκή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Για να δείτε το Πεδίο Πιστοποίησης της AUTOVISION SAKAR A.E πατήστε εδώ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

Η AUTOVISION SAKAR A.E. πιστοποιήθηκε κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ως προς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητές της, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης.

Για να δείτε το Πεδίο Πιστοποίησης της AUTOVISION SAKAR A.E πατήστε εδώ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κατά I ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005

Το Εργαστήριο Διακριβώσεων της AUTOVISION-SAKAR A.E. διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, την 20η Ιανουαρίου 2009 με σκοπό την παροχή στα ΙΚΤΕΟ του Δικτύου υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διακρίβωσης του ελεγκτικού εξοπλισμού αυτών.

Το Πεδίο Διαπίστευσης περιλαμβάνει :

 • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου της οριζόντιας μετατόπισης (σύγκλισης/απόκλισης) των οχημάτων.
 • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης των οχημάτων.
 • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των αναρτήσεων των οχημάτων.
 • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των προβολέων των οχημάτων ως προς την κλίση της φωτεινής δέσμης.
 • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των προβολέων των οχημάτων ως προς την ένταση της φωτεινής δέσμης.
 • τους αναλυτές καυσαερίων βενζινοκίνητων οχημάτων, κλάσεως 0, Ι και ΙΙ.
 • τους αναλυτές καυσαερίων πετρελαιοκινήτων οχημάτων.
 • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου της πίεσης των ελαστικών των οχημάτων.
 • τον μετρητή του βάθους πέλματος των ελαστικών των οχημάτων.

Το Εργαστήριο δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες του διακριβώσεις υψηλής ποιότητας και να βελτιώνει συνεχώς τον βαθμό ικανοποίησης αυτών. Για τον σκοπό αυτόν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να διεξάγει τις διακριβώσεις, ενώ διαθέτει επίσης υπερσύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η παροχή διακριβώσεων υψηλής στάθμης, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης και ορθός τεχνικός έλεγχος του οχήματος από τον ελεγκτικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την διασφάλιση τόσο της οδικής ασφάλειας όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνία με το Εργαστήριο διακριβώσεων:

Εργαστήριο Διακριβώσεων AUTOVISION-SAKAR A.E.
Ροβέρτου Γκάλλι 77 Τ.Κ. 163 46 Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλ.: 210 991 4472
Fax : 210 991 4318

Τεχνικός Έλεγχος των Οχημάτων τα οποία μεταφέρουν
οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα (Συμφωνία ADR)

H AUTOVISION-SAKAR Α.Ε. διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. την 21η Φεβρουαρίου 2008 ως ελεγκτικός φορέας κατά ADR, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2004.

Σκοπός αυτής της διαπίστευσης είναι η παροχή, εκτός των υπηρεσιών διεξαγωγής του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων, και των υπηρεσιών διεξαγωγής του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων τα οποία μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα.

Το Πεδίο Διαπίστευσης περιλαμβάνει :

 • Σταθερές δεξαμενές (οχήματα – δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και δεξαμενές επί οχημάτων συστοιχιών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.
 • Οχήματα (φορτηγά, φορτηγά, ημι- ρυμουλκούμενα, ρυμουλκούμενα, ελκυστήρες) μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων

Ο Τεχνικός Έλεγχος των Οχημάτων τα οποία μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες ελέγχων, τον αρχικό, τον περιοδικό, τον ενδιάμεσο και τον έκτακτο έλεγχο.Ο Αρχικός τεχνικός έλεγχος της υπερκατασκευής (βυτίο), διεξάγεται πριν την θέση σε κυκλοφορία του βυτιοφόρου οχήματος.

 • Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται κάθε έξι χρόνια.
 • Ο ενδιάμεσος τεχνικός έλεγχος διεξάγεται κάθε τρία χρόνια
 • Ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος διεξάγεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων, επισκευών και μετατροπών του βυτίου.