Με την …

… Υπουργική Απόφαση 34984/3976/2006 (ΦΕΚ 800/Β) «Καθορισμός ειδών Τεχνικού Ελέγχου που διενεργούν τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ», δίδεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και της κατηγορίας των Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ταξί, αγοραία), καθώς και του ειδικού τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων.

Εις ό,τι αφορά τα Ε.Δ.Χ. οχήματα, ο κάτοχος ταξί ή αγοραίου θα πρέπει να προσκομίζει επιπροσθέτως και το Πιστοποιητικό ΤΣΑ και τις συναφείς βεβαιώσεις που αφορούν το ταξίμετρο και τις συσκευές CB, ενώ τα πρόσθετα σημεία ελέγχου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων, πέραν των προβλεπόμενων για τα Ε.Ι.Χ

Με την Υπουργική Απόφαση 35364/4046 (ΦΕΚ 813/Β) «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων», τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ διενεργούν σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και κατά την αρχική ένταξη και έκτοτε ετησίως, παράλληλα με τον ειδικό έλεγχο και τον πλήρη περιοδικό έλεγχο

Τα πρόσθετα προσκομιζόμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο των εκπαιδευτικών οχημάτων, είναι τα εξής:

1) Άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης)

2) Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για την σωστή τοποθέτηση και την ορθή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά την φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης)

Σε περίπτωση ΤΑΧΙ απαιτούνται και

υπεύθυνη δήλωση μη οφειλής στο ΤΣΑ
το τσιπάκι που επικολλάτε στο παρμπρίζ
βεβαίωση γνησιότητας για το τσιπάκι (το οποίο προμηθεύεται από τα κατοτόπους σωματεία)

Tα δικαιολογητικά …

… που πρέπει να έχει μαζί του ο προσκομίζων το όχημα για έλεγχο, είναι:

1. Aδεια κυκλοφορίας οχήματος
2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ( Αν έχει ξαναπεράσει από ΚΤΕΟ)
3. Κάρτα καυσαερίων (Αν υπάρχει)
4. Αστυνομική Ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα

Σε περίπτωση ανάριθμου οχήματος χρειάζονται

1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης από τελωνειακή αρχή (για μεταχειρισμένα).
2. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής (prospectus) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από την χώρα που έχει εισαχθεί.
3. Για εκποιούμενα από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού ΟΔΔΥ το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον παραπάνω οργανισμό.
4. Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα