ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ

Προυπόθεση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής υγραεριοκίνησης είναι η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

A) υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διενεργήσαντας τη διασκευή του οχήματος υπεύθυνου τεχνικού σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος 1 της ΥΑ 18586/698/2000 (Β’ 411)

Β) του προβλεπόμενου από την παρ. 8α του άρθρου 2 του Ν.1350/83 παραβόλου όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν.1959/91 και προσαρμόστηκε με την υπουργική απόφαση Φ23/60400/1352/97 (Β’ 358) των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών