Στόχος της AUTOVISION είναι η εξασφάλιση της ποιότητας του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων με άμεση συνέπεια την υποστήριξη της οδικής ασφάλειας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη των στόχων της η AUTOVISION πραγματοποιεί συστηματικές επιθεωρήσεις στο δίκτυο των συνεργατών της, και εκπαιδεύσεις στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και μεθόδων τεχνικού ελέγχου που ισχύουν πανευρωπαϊκά. Η εταιρεία φροντίζει τη διασφάλιση της τήρησης όλων των ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τον θεσμό του τεχνικού ελέγχου.

Επιπλέον στα πλαίσια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος η Autovision Motovision Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ε.Π.Ε.. έχει καθιερώσει συγκεκριμένους κανόνες, δεσμευτικούς για όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους της και οι οποίοι αντανακλώνται στην εταιρική πολιτική για την ποιότητα και περιβάλλον.